Obchodné podmienky

Základne ustanovenia
Spokojnosť zákazníkov KMMT s.r.o prostredníctvom e-shopu www.ideamade.sk má najväčšiu prioritu. Predpokladom pre úspešnú spoluprácu je zrozumiteľnosť a transparentnosť výrobného a obchodného diania a sú právnym základom pre úspešnú spoluprácu s našimi zákazníkmi. Z tohto dôvodu prinášame na nasledujúcich riadkoch naše Všeobecné obchodné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť KMMT s.r.o., IČO: 47 921 293, so sídlom ČSA 337/33, 01841, Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 30990/R ako predávajúci (ďalej len „Zhotoviteľ“ a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Orgánom dohľadu nad predajom tovaru a služieb KMMT s.r.o. prostredníctvom e-shopu www.ideamade.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 821 05 Bratislava. Kupujúci týmto súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby uzavieranej medzi Zhotoviteľom a Kupujúcim ohľadom zhotovovanej  fotoslužby na diaľku prostredníctvom e-shopu www.ideamade.sk. Právny vzťah z uvedenej zmluvy o dielo sa ďalej riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku, doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.ideamade.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle www.ideamade.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.05.2016

Objednávanie
Vyhotovenie objednávky Kupujúcim je podmienené poskytnutím nasledovných údajov Kupujúceho: prihlasovacieho emailu, prihlasovacieho hesla, mena a priezviska fyzickej osoby alebo obchodného mena právnickej osoby, adresy bydliska fyzickej osoby alebo adresy  sídla právnickej osoby, telefonického kontaktu a emailu na zaslanie potvrdenia objednávky. V prípade, ak Kupujúci uvedie svoje IČO má Zhotoviteľ za to, že Kupujúci nakupuje ako podnikateľ, a nie je spotrebiteľ. Uvedené údaje budú zhotoviteľom použité na vytvorenie konkrétnej objednávky Kupujúcim, následné plnenie zmluvy o dielo a so súhlasom Kupujúceho na priamy marketing vlastných tovarov a služieb, a súvisiacich podnikateľských aktivít. Zhotoviteľ však poskytuje Kupujúcemu možnosť kedykoľvek jednoducho a bezplatne odmietnuť používanie uvedených údajov v čase ich získania, ako aj pri každej doručenej správe, ak takéto použitie predtým neodmietol. V deň odoslania objednávky potvrdí Zhotoviteľ Kupujúcemu prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (tzv. potvrdzujúcim e-mailom). Kupujúci týmto potvrdzuje, ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, že sa pred uzavretím zmluvy o dielo spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s hlavnými vlastnosťami fotoslužby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a fotoslužby, jej celkovou cenou, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, o súvisiacich nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak ich nemožno vopred určiť, tak ako aj o tom, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takého náklady alebo poplatky, platobnými podmienkami, dodacími podmienkami, lehotou, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať fotoslužbu, informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, informácou o tom, že spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby, poučením o zodpovednosti Zhotoviteľa za vady fotoslužby podľa 645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že Zhotoviteľ na svojom webovom sídle www.ideamade.sk označil tlačidlo (funkciu) spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednať“. Zákazník týmto potvrdzuje, že sa na webovom sídle Zhotoviteľa www.ideamade.sk najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky oboznámil s jasne a čitateľne formulovanými informáciami o prípadných obmedzeniach dodania služby alebo tovaru, ako aj o informáciách o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu služby. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby na trvalom nosiči bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním fotoslužby. Uvedené potvrdenie musí pritom obsahovať všetky informácie obchodných podmienok, ak ich už Zhotoviteľ neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Odoslaním objednávky Zákazník ďalej záväzne potvrdzuje, že si v dohodnutom termíne službu alebo tovar odoberie. V prípade, ak si Kujujúci neprevezme objednanú fotoslužbu (ani na to vopred Zhotoviteľa neupozorní) ani v lehote do pätnástich dní odo dňa, keď mala byť fotoslužba zhotovená, a ak bola fotoslužba zhotovená neskôr, do pätnástich dní od jeho zhotovenia, je Kupujúci povinný zaplatiť Zhotoviteľovi poplatok za uskladnenie vo výške 1,-EUR/denne plus DPH. Po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď bola fotoslužba zhotovená, môže Zhotoviteľ s fotoslužbou voľne nakladať. Nakoľko z povahy fotoslužby ako zhotovenej veci na zákazku vyplýva, že ju nemožno z objektívnych dôvodov (ide najmä o veci osobnej povahy) speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má Zhotoviteľ právo popri poplatku za uskladnenie aj na zaplatenie ceny zhotovenej fotoslužby.

Dodacie podmienky
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať produkty v čo najkratšom termíne, spravidla od 2 do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v závislosti od druhu objednanej služby. V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že tovar nebol doručený, a Zhotoviteľ Kupujúceho nekontaktoval, zaväzuje sa Kupujúci Zhotovitela bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránienia problému.
Poučenie o zákonnej výnimke u všeobecného práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby, nakoľko ide v zmysle §7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevázdkových priestorov zhotoviteľa v platnom znení o tzv.“predaj tovaru“ (t.j. zhotovenie vecí na zákazku) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, „tovaru vyrobeného“ na mieru resp. „tovaru“ určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 
Platobné podmienky
V prípade odoslania objednávky so zvolenou úhradou vopred má Zákazník povinnosť zaplatiť cenu za zhotovený tovar prostredníctvom elektronického bankovníctva. V prípade zvolenej úhrady v hotovosti pri dodaní na predajni, je Kupujúci povinný zaplatiť zamestnancovi predajne pri prevzatí tovaru. V prípade dodania tovaru na tzv. dobierku je Kupujúci povinný uskutočniť platbu na Slovenskej pošte, a.s. alebo kuriérovi dopravnej spoločnosti. V prípade rozporu medzi cenou tovaru alebo služby v „Cenníku“ a v „nákupnom košíku“, oboma uvedenými na e-shope Zhotoviteľa, Zhotoviteľ upozorňuje Kupujúceho, že rozhodujúca je v takom prípade cena uvedená v „nákupnom košíku“. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane DPH bez poplatku za doručenie (v skratke „poštovného“) Zhotoviteľ účtuje Kupujúcemu poštovné uvedené na konkrétnej objednávke, ktorého výška závisí od typu objednaného tovaru alebo služby.

Možnosti úhrad
Existuje viacero spôsobov ako uhradiť za tovar nakúpený u nás:

Úhrada tovaru osobne u nás na predajni
tovar je možné uhradiť u nás na predajni len v hotovosti.
Úhrada tovaru vopred prevodom (proforma faktúra)
Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktrúry. Náš obchodník Vás bude kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky a následne Vám zašle proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho slovenského bankového účtu (t.j. neplatíte žiadne poplatky za medzinárodné platby a pod.) Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 7-mich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Číslo účtu:      SK4211000000002948459472
Tatra banka :  1100
Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej proforma faktúry.
Úhrada tovaru na dobierku
tovar a dobierečné uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.
Úhrada tovaru platbou cez internet
rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internet. Objednávka pri platbe kreditnou alebo debetnou kartou prostredníctvom platobnej brány Cardpay, ktorú používa Tatra banka a.s., sa uhradí po dokončení transakcie. Na bráne Cardpay budete zadávať šestnásťmiestne číslo karty, dátum expirácie a CVC/CVV kód. Všetky tieto údaje máte na karte. Nemusíte sa obávať, prenos informácií je šifrovaný a teda úplne bezpečný.

Reklamačný poriadok
Kupujúci je povinný si službu alebo tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí. Zákazník má právo si službu alebo tovar neprevziať, ak je na nej alebo na jej obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je fotoslužba neúplná. Podmienkou úspešnej reklamácie je však spísanie reklamačného protokolu na Slovenskej Pošte alebo doručovacej spoločnosti, alebo so zamestnancom predajne Zhotoviteľa. V prípade ďalšieho reklamačného postupu platí Reklamačný poriadok Zhotoviteľa. V prípade, ak reklamovaný nedostatok bol spôsobený Kupujúcim, najmä neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru a služby na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore so všeobecne záväznými alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Zhotoviteľ nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Kupujúcim, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mocou. Zhotoviteľ zodpovedá voči Kupujúcemu za nedostatky tovaru alebo služby v súlade s ustaveniami §§645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba v zmysle §620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení je 24 mesiacov. Dopravu reklamovanej fotoslužby na posúdenie do sídla Zhotoviteľa zabezpečí Kupujúci cez Slovenskú poštu. Náklady na dopravu hradí v plnej výške Zhotoviteľ.