Ochrana osobných údajov

Sledovanie našej stránky www.ideamade.sk
Spoločnosť KMMT s.r.o. rešpektuje právo na ochranu osobných údajov svojich zamestnancov, obchodných partnerov a klientov, ako aj všetkých ďalších osôb, ktoré jej sprístupnia svoje osobné údaje, a zaväzuje sa ich chrániť v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Ochrane Vašich osobných údajov za zaväzujeme venovať maximálnu pozornosť a k ich ochrane využívame tie najvyššie bezpečnostné štandardy.

Zhromažďované osobné údaje
V prípade, že sa rozhodnete reagovať objednávkou na akýkoľvek z našich aktuálne ponúkaných produktov budete požiadaný o sprístupnenie Vašich osobných údajov v podobe meno a priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt u fyzickej osoby a u právnickej osoby názov firmy, sídlo firmy, adresa doručenia, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický a emailový kontakt. Tieto informácie budú využité výhradne k tomu, aby sme Vám mohli poskytnúť kvalitné služby a mohli dodať objednaný tovar Pri zasielaní Vašich objednávok prostredníctvom e-mailu a v nich poskytnutých osobných údajov, dbajte prosím na to, aby tieto údaje boli čo najaktuálnejšie a pravdivé. Iba tak Vám bude naša spoločnosť schopná poskytnúť Vami požadované služby v tej najvyššej možnej kvalite. V prípade, že vo Vami poskytnutých informáciách dôjde k akejkoľvek zmene, informujte prosím našu spoločnosť bez zbytočného odkladu, aby pri poskytovaní našich služieb nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu. Spoločnosť KMMT s.r.o. bude s Vami poskytnutými osobnými údajmi nakladať vždy v medziach platnej právnej úpravy, pričom pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi bude mať za každých okolností na pamäti ich ochranu pred neoprávneným zneužitím či sprístupnením tretím osobám. Spoločnosť KMMT s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme
Spoločnosť KMMT s.r.o. v žiadnom prípade nesprístupní Vaše osobné údaje marketingovým či iným podobne zameraným spoločnostiam, ani tieto nezverejní na svojich stránkach tak, aby boli voľne prístupné tretím osobám bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Riadne uschované osobné údaje sú prístupné iba zamestnancom spoločnosti KMMT s.r.o. Naša webová stránka je za účelom zaistenia čo najväčšej ochrany Vašich osobných údajov chránená špičkovými ochrannými systémami tak, aby nedochádzalo k (i) neoprávneným prístupom k Vašim osobným údajom, (ii) protiprávnym poškodeniam dát, (iii) neoprávneným zmenám ani k (iv) nesprávnemu užívaniu Vašich osobných údajov či k (v) ich zneužitiu.
Dovoľujeme si však upozorniť, že nie je v našich možnostiach garantovať, že Vaše osobné údaje nebudú zachytené treťou osobou. S ohľadom na charakter internetu, ktorý predstavuje verejne prístupný zdroj informácií, nie je možné vylúčiť, že poskytnuté informácie budú nejakým spôsobom zachytené treťou osobou. Rovnako si dovoľujeme uviesť, že v súlade s platnou právnou úpravou sú aj naši zamestnanci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, viazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to aj po skončení ich pracovného pomeru s našou spoločnosťou.

Kde Vaše osobné údaje uschovávame
Vami poskytnuté osobné údaje uschovávame po dobu nevyhnutne nutnú dobu, najdlhšie však 36 mesiacov, v databáze spoločnosti KMMT s.r.o..

Aké sú Vaše práva
V súlade s platnou právnou úpravou máte, ako tzv. dotknutá osoba, právo na základe písomnej žiadosti od našej spoločnosti vyžadovať:
  • informáciu, či sú alebo nie sú príslušné osobné údaje o Vás našou spoločnosťou spracúvané,
  • máte právo oboznámiť sa s postupom spracúvania Vašich osobných údajov,
  • presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a samozrejme tiež
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak by sme spracúvali osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

V súlade s platnou právnou úpravou ďalej máte, ako tzv. dotknutá osoba, právo na základe písomnej žiadosti u nás namietať:
  • spracúvanie Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  • využívanie Vašich osobných údajov (titul, meno, priezvisko a adresa) určených pre naše potreby na účely priameho marketingu v poštovom či inom obdobnom styku a poskytovanie Vašich osobných údajov iným subjektom v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.


Cookies
Zjednodušene je možné uviesť, že tzv. cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač a optimálne tak prispôsobiť našu internetovú ponuku čo možno najoptimálnejším spôsobom Vašim potrebám. V prípade, že o tieto cookies nemáte záujem, môžete si nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil, prípadne tieto cookies vypnúť. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade, že na Vašom prehliadači zakážete všetky cookies, môže sa stať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našej stránky.

Udelenie súhlasu
Odoslaním Vašich osobných údajov poskytujete spoločnosti KMMT s.r.o. Váš súhlas s ich spracovaním vo vyššie uvedenom rozsahu za účelom sprostredkovania práce, poskytnutia možnosti uzatvoriť príslušnú zmluvu na poskytovanie služieb, ako aj ďalšie zmluvy obdobného typu.

Ak máte k ochrane Vašich osobných údajov akékoľvek otázky
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov, ich zmeny, aktualizácie či ich odstránenia, nás, prosíme, neváhajte kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom emailových adries uvedených v sekcii „Kontakt“ na našej webovej stránke www.ideamade.sk či na tam uvedenú poštovú adresu. Veľmi radi Vám akékoľvek nejasností podrobne vysvetlíme a radi pomôžeme.